خدمات مشاوره طراحی و مهندسی پروژه احداث ایستگاه تقویت فشار و تزریق گاز پایدار غرب

   

 خدمات مشاوره طراحی و مهندسی پروژه احداث ایستگاه تقویت فشار و تزریق گاز پایدار غرب      :پروژه
شرکت ملی نفت مناطق مرکزی ایران
  :کارفرمای اصلی
شرکت صنایع آذراب   :EPC پیمانکار
شرکت مهندسی طرح و توسعه راهبرد انرژی   :مشاور مهندسی
 180 کیلومتری شهر اهواز   :محل پروژه
  35000 بشکه در روز 
  :محدوده کاری
 افزایش فشار گاز شیرین   :رده تخصصی
 طراحی تفصیلی و یا مهندسی خرید و نظارت کارگاهی پروژه واحد افزایش فشار    :خدمات انجام شده
 20000    :برآورد نفر- ساعت
 در حال انجام
  :وضعیت پروژه