خدمات مشاوره طراحی و مهندسی پروژه احداث ایستگاه تقویت فشار و تزریق گاز پایدار غرب

   

خدمات مشاوره طراحی و مهندسی پروژه احداث ایستگاه تقویت فشار و تزریق گاز پایدار غرب      :پروژه
شرکت ملی نفت مناطق مرکزی ایران
  :کارفرمای اصلی
شرکت صنایع آذراب   :EPC پیمانکار
شرکت مهندسی طرح و توسعه راهبرد انرژی   :مشاور مهندسی
چشمه خوش استان خوزستان   :محل پروژه
تکمیل خدمات مشاوره طراحی و مهندسی پروژه احداث ایستگاه تقویت فشار و تزریق گاز پایدار غرب :حیطه کاری
  35000 بشکه در روز 
  :ظرفیت
 افزایش فشار گاز شیرین   :رده تخصصی
 طراحی تفصیلی و یا مهندسی خرید و نظارت کارگاهی پروژه واحد افزایش فشار    :خدمات انجام شده
25.000   :برآورد نفر- ساعت
 خاتمه یافته
  :وضعیت پروژه