مهندسی، تامین کالا، ساخت تاسیسات سطح الارض میدان نفتی سپهر- جفیر به روش EPC

   sepehr

 مهندسی، تامین کالا، ساخت تاسیسات سطح الارض میدان نفتی سپهر- جفیر به روش EPC   :پروژه 
شرکت اکتشاف، توسعه و تولید پاسارگاد   :کارفرما 
ناموران :مدیریت طرح 
 خوزستان   :محل پروژه 
بین المللی پیمانکاری عمومی ایران/ مهندسی طرح و توسعه راهبرد انرژی  :EPC پیمانکار 
توسعه میادین نفتی   :رده تخصصی 
صحه گذاری مهندسی پایه، مهندسی تفضیلی، مهندسی خرید، مهندسی کارگاهی و تهیه نقشه های As-built :شرح خدمات
200.000   :برآورد نفر- ساعت 
 در حال اجرا   :وضعیت پروژه