EPC پروژه احداث ایستگاه تقویت فشار گاز دوراهان از خط دهم سراسری گاز به روش

IGAT6

پروژه احداث ایستگاه تقویت فشار گاز دوراهان از خط دهم سراسری گاز به روش EPC   :پروژه
شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران   :کارفرما
   شرکت پایندان / شرکت مهندسی طرح و توسعه راهبرد انرژی :EPC  پیمانکار 
استان چهارمحال و بختیاری   :محل پروژه
بررسی، تکمیل و تایید طراحی مقدماتی، خدمات مهندسی و طراحی تفصیلی، خدمات مهندسی خرید کالا، تامین کلیه مصالح اختصاصی و تجهیزات مورد نیاز پروژه و ابزار اختصاصی و عمومی ایستگاه دوراهان و انجام کلیه کارهای اجرایی سیویل و سازه های صنعتی، ساختمانی، مکانیک، برق و ابزار دقیق و آزمایشات لازم، پیش راه اندازی و راه اندازی،  تحویل موقت و دوران   نگهداری یک ساله و تحویل قطعی و تامین لوازم یدکی پیش راه اندازی و راه اندازی و تامین لوازم یدکی برای دو سال بهره برداریه :حیطه کاری
 ایستگاه تقویت فشار گاز    :رده تخصصی
 صحه گذاری مدارک پایه، مهندسی تفضیلی و مهندسی خرید   :خدمات انجام شده
90 MMSCMD :ظرفیت
80.000           :برآورد نفر- ساعت
در حال انجام
  :وضعیت پروژه