استفاده از خدمات مشاور جهت بررسی مشکلات طراحی ایستگاه تزریق گاز آقاجاری

   

استفاده از خدمات مشاور جهت بررسی مشکلات طراحی ایستگاه تزریق گاز آقاجاری    :پروژه
شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
  :کارفرما
شرکت مهندسی طرح و توسعه راهبرد انرژی   :مشاور مهندسی
    اهواز
  :محل پروژه
 2000 MMSCFD   :محدوده کاری
 ایستگاه تزریق گاز   :رده تخصصی
 مهندسی پایه و تهیه اسناد مناقصه   :خدمات انجام شده
 12000   :برآورد نفر- ساعت
 در حال انجام
  :وضعیت پروژه