استفاده از خدمات مشاور جهت بررسی مشکلات طراحی ایستگاه تزریق گاز آقاجاری

aghajari

استفاده از خدمات مشاور جهت بررسی مشکلات طراحی ایستگاه تزریق گاز آقاجاری    :پروژه
شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
  :کارفرما
شرکت مهندسی طرح و توسعه راهبرد انرژی   :مشاور مهندسی
    اهواز   :محل پروژه
 2000 MMSCFD   :محدوده کاری
ایستگاه تزریق گاز   :رده تخصصی
مهندسی پایه و تهیه اسناد مناقصه   :خدمات انجام شده
12000   :برآورد نفر- ساعت
در حال انجام   :وضعیت پروژه