شركت راهبرد انرژی اهميت زيادي براي موضوع بهداشت، ايمني و محيط زيست قائل است.

ما همچنین مفتخر به اجراي پروژ­ه­ ها و مشاركت با كارفرما به منظور رعايت الزامات HSE هستیم.

راهبرد انرژیمتعهد است در تمامي فعاليت­ ها و طراحي­ تجهيزات و تاسيسات براي كارفرمايان خود اصول HSE را در نظر گرفته و رعايت ­كند. بنابراين تجربه و دانش ما به تاسيسات و تجهيزاتي ايمن براي تمامي پرسنل درگير در عمليات ساخت و بهره ­برداري از تاسيسات و تجهيزات منجر خواهد شد.

راهبرد انرژی از فراهم نمودن اطلاعات بيشتر در زمينه HSE براي پروژه ­هاي مشخص استقبال مي­كند.