پروژه ها :

انجام مطالعات ساز و کار توسعه پاک به صورت مشارکت در سود

  • مطالعات ساز و کار توسعه پاک نیروگاه برق آبی پیران

ارائه خدمات مشاوره ساز و کار توسعه پاک

  • مطالعات ساز و کار توسعه پاک نیروگاه برق آبی نمارستاق
  • مطالعات ساز و کار توسعه پاک نیروگاه برق آبی بختیاری
  • مطالعات ساز و کار توسعه پاک نیروگاه برق آبی  سد تنظیمی زاینده رود
  • مطالعات ساز و کار توسعه پاک پروژه بادی مزرعه کوهین

ارائه خدمات پس از ثبت

  • مطالعات ساز و کار توسعه پاک نیروگاه برق آبی پیران
  • مطالعات ساز و کار توسعه پاک نیروگاه برق آبی نمارستاق
  • مطالعات ساز و کار توسعه پاک نیروگاه برق آبی  بختیاری
  • مطالعات ساز و کار توسعه پاک نیروگاه برق آبی سد تنظیمی زاینده رود
  • مطالعات ساز و کار توسعه پاک مزرعه بادی کوهین