پروژه خدمات مشاوره و نظارت بر امور سطح الارضی جهت طرح توسعه میدان نفتی یاران جنوبی

   

 خدمات مشاوره و نظارت بر امور سطح الارضی جهت طرح و توسعه میدان نفتی یاران جنوبی      :پروژه
 شرکت مهندسی و توسعه نفت  
کارفرمای اصلی:
 شرکت سروش انرژی پویا / شرکت پارس کیهان   مجری طرح:
 شرکت هیدکو / شرکت مهندسی طرح و توسعه راهبرد انرژی    EPC پیمانکار:
 استان خوزستان محل پروژه:
  25000 بشکه در روز  
 محدوده کاری:
 توسعه میدان نفتی  رده تخصصی:
 مدیریت طرح و نظارت کارگاهی   خدمات انجام شده:   
 50 هزار نفر ساعت  برآورد نفر- ساعت:
 در حال انجام
وضعیت پروژه: