پروژه خدمات مشاوره و نظارت بر امور سطح الارضی جهت طرح توسعه میدان نفتی یاران جنوبی

   

 خدمات مشاوره و نظارت بر امور سطح الارضی جهت طرح و توسعه میدان نفتی یاران جنوبی      :پروژه
شرکت مهندسی و توسعه نفت  
  :کارفرمای اصلی
شرکت سروش انرژی پویا / شرکت پارس کیهان     :مجری طرح
شرکت هیدکو / شرکت مهندسی طرح و توسعه راهبرد انرژی     :EPC پیمانکار
 استان خوزستان   :محل پروژه
  25000 بشکه در روز  
  :محدوده کاری
 توسعه میدان نفتی   :رده تخصصی
 مدیریت طرح و نظارت کارگاهی     :خدمات انجام شده
 50 هزار نفر ساعت    :برآورد نفر- ساعت
 در حال انجام
  :وضعیت پروژه