دو ایستگاه تقویت فشار گاز خط لوله هشتم سراسری گاز  (خنج - جهرم)

   

 دو ایستگاه تقویت فشار گاز خط لوله هشتم سراسری گاز (خنج - جهرم)   :پروژه
شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران
  :کارفرما

    شرکت مهندسین مشاور فرآیندسازان انرژی

  :پیمانکار اصلی
شرکت سکاف/شرکت مهندسی طرح و توسعه راهبرد انرژی   :مشاور مهندسی
    خنج / جهرم
  :محل پروژه
Engineering, Procurement & Construction of two compressor station for Pipeline IGAT VIII in Khonj & Jahrom with capacity around 110 MMSCMD for each
  :محدوده کاری
 ایستگاه تقویت فشار گاز    :رده تخصصی
 طراحی تفضیلی و مهندسی خرید و طراحی مدارک عین ساخت    :خدمات انجام شده
 در حال انجام
  :وضعیت پروژه