دو ایستگاه تقویت فشار گاز خط لوله هشتم سراسری گاز  (خنج - جهرم)

   

 دو ایستگاه تقویت فشار گاز خط لوله هشتم سراسری گاز (خنج - جهرم)   :پروژه
شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران 
  :کارفرما

    شرکت مهندسین مشاور فرآیندسازان انرژی 

  :مجری طرح

شرکت سکاف 

          :پیمانکاراصلی

شرکت مهندسی طرح و توسعه راهبرد انرژی  :پیمانکار مهندسی

   استان فارس خنج / جهرم 

  :محل پروژه

،بررسی و صحه گذاری مدارک مهندسی پایه، بررسی و صحه گذاری مدارک مهندسی تفصیلی تولید شده توسط پیمانکار قبلی، تکمیل طراحی تفصیلی 

خدمات مهندسی خرید کالا، تهیه نقشه های چون ساخت، مهندسی ارزش، مهندسی کارگاهی، خدمات نقشه برداری، ژئوتکنیک و زیست محیطی 

  :محدوده کاری

 ایستگاه تقویت فشار گاز 

  :رده تخصصی
 40.000 برآورد  نفر_ساعت
 خاتمه یافته   :وضعیت پروژه