پروژه انجام خدمات مدیریتی و مهندسی مورد نیاز شرکت ملی نفت ایران

MC Naft   

پروژه انجام خدمات مدیریتی و مهندسی مورد نیاز شرکت ملی نفت ایران    :پروژه 
شرکت ملی نفت ایران    :کارفرمای 
شرکت مهندسی طرح و توسعه راهبرد انرژی  :مجری طرح 
 تهران   :محل پروژه 
مدیریت طرح 
  :محدوده کاری 
 مدیریت طرح   :رده تخصصی 
 21.500   :برآورد نفر- ساعت 
 در حال انجام   :وضعیت پروژه