جمع آوری و بهره برداری بلند مدت از گازهای همراه با نفت در منطقه هفت شهیدان مسجد سلیمان

MC Naft   

 پروژه همکاری در طرح جمع آوری و بهره برداری بلند مدت از گازهای همراه با نفت در منطقه هفت شهیدان مسجد سلیمان   :پروژه 
پتروشیمی مسجد سلیمان    :کارفرما 
شرکت مهندسی طرح و توسعه راهبرد انرژی  : E پیمانکار 
 مسجد سلیمان   :محل پروژه 
40 MMSCMD 
  :ظرفیت 
 واحد NGL   :رده تخصصی 
 2.000   :برآورد نفر- ساعت 
 خاتمه یافته   :وضعیت پروژه