پروژه افزایش تولید میدان سعادت آباد 

   

 افزایش تولید میدان سعادت آباد      :پروژه
شرکت ملی نفت مناطق مرکزی ایران
  :کارفرمای اصلی
شرکت گلوبال پتروتک کیش   :EPC پیمانکار
شرکت مهندسی طرح و توسعه راهبرد انرژی   :مشاور مهندسی
 90 کیلومتری جنوب شرقی شیراز   :محل پروژه
  افزایش تولید نفت از 4000 بشکه در روز به 7000 بشکه در روز 
  :محدوده کاری
 تاسیسات سرچاهی و خطوط لوله جریانی   :رده تخصصی
 مهندسی تفصیلی، مهندسی خرید، مهندسی کارگاهی   :خدمات انجام شده
 15000 نفر ساعت    :برآورد نفر- ساعت
 در حال انجام
  :وضعیت پروژه