سه ایستگاه تقویت فشار گاز خط لوله ششم سراسری گاز (اهواز-حسینیه-کوهدشت)

 IGAT6

 
سه ایستگاه تقویت فشار گاز خط لوله ششم سراسری گاز (اهواز - حسینیه -کوهدشت)     :پروژه
شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران
  :کارفرما
   شرکت مدیریت طرحهای صنعتی نفتانیر   :پیمانکار اصلی
   شرکت هیربدان   :مدیر طرح
شرکت مهندسی طرح و توسعه راهبرد انرژی   :مشاور مهندسی
    اهواز/حسینیه/کوهدشت   :محل پروژه
 Three Compressor Station for Pipeline IGAT VI in Ahwaz,  
 Hosseynieh, Koohdasht with Capacity Around 110 MMSCMD for
 Each
  :محدوده کاری
ایستگاه تقویت فشار گاز    :رده تخصصی
 صحه گذاری مدارک پایه، مهندسی تفضیلی و مهندسی خرید   :خدمات انجام شده
50000           :برآورد نفر- ساعت
 خاتمه یافته
  :وضعیت پروژه