بخش مدیریت کربن شرکت راهبرد انرژی 

با تمرکزبر مطالعات ساز و کار توسعه پاک

شرکت مشاوره و مهندسی طرح و توسعه راهبرد انرژی (REC)  در بخشی از فعالیتهای خود به گسترش خط مشی ها و کاهش انتشار گازهای گلخانه ای تحت عنوان ساز و کار توسعه پاک پروتکل کیوتو می پردازد و فعالیت در این زمینه را همزمان با آغاز به کار خود و تصویب پروتکل کیوتو توسط جمهوری اسلامی ایران در کنار سایر فعالیتها در صنعت نفت و گاز شروع نموده است.

شرکت راهبرد انرژی با هدف ارایه راه حل های مبتکرانه و منحصر به فرد با توجه به نیاز بازار، اعم از توسعه سیاست ها جهت محافظت از جنگل های انبوه تا کاهش انتشار گازهای گلخانه ای در بخش ها و صنایع گوناگون پا به عرصه وجود نهاد و با کمک تیم کارشناسان ملی، بین المللی و چند جانبه بخش مدیریت کربن همکاری نزدیکی با سازمانهای دولتی، خصوصی داخلی و خارجی به منظور کاهش انتشار گازهای گلخانه ای در بخش های انرژی، خانوار، صنعت و کشاورزی داشته و در بسیاری از زمینه ها نظیر قوانین تغییرات اقلیم، خط مشی ها، طراحی پروژه و امور مالی به عنوان مشاور مستقل ملی و بین المللی فعالیت دارد.

بخش مدیریت کربن شرکت راهبرد انرژی مشاور حرفه ای پروژه ها در مراحل زیر می باشد: 

 • امکان سنجی استفاده از مزایای ساز و کار توسعه پاک در صنایع مختلف

 • تهیه ایده اولیه پروژه (PIN)

 • تهیه سند طراحی پروژه (PDD)

 • مذاکره و اخذ تاییدیه از مرجع صلاحیت دار ملی (DNA)

 • همکاری با شرکت های DOE جهت تایید سند طراحی پروژه و صدور گواهی کاهش انتشار

 •  انجام مذاکرات قراردادی خرید گواهی کاهش انتشار

 • به کارگیری سرمایه گذاری خارجی جهت خرید گواهی کاهش انتشار

 • تهیه گزارش سالیانه پایش

 • مدیریت و برنامه ریزی فروش کربن در بازارهای بین المللی

 • خرید و فروش گواهی کاهش انتشار

 • آموزش، برگزاری سمینار و ظرفیت سازی

امروزه پیامدهای ناشی از تغییرات اقلیم در همه جای کره ی زمین قابل مشاهده بوده و فعالیتهای انسانی نسبت به سایر عوامل نقش بیشتری در انتشار گازهای گلخانه ای (CH4 , CO2 و غیره ) دارد که این امر در نهایت منجر به پدیده ی گرمایش کره ی زمین می شود. به طور مثال، افزایش انتشار گازهای گلخانه ای با افزایش تقاضای برق در سراسر جهان هم راستا است و این موضوع بیانگر افزایش انتشار گاز گلخانه ای با گذشت زمان و افزایش ظرفیت تولید برق می باشد. یکی از راهکارهای موجود به منظور کاهش انتشار گازهای گلخانه ای مکانیسم توسعه پاک (CDM) است که توسط پروتکل کیوتو در سال 1992 وضع شد.