مهندسی تفصیلی و مهندسی خرید بخش Offsite PipeRack پالایشگاه گاز هنگام

مهندسی تفصیلی و مهندسی خرید بخش Offsite PipeRack پالایشگاه گاز هنگام   :پروژه
 شرکت نفت فلات قاره ایران   :کارفرما
      شرکت جندی شاپور   :پیمانکار اصلی
 شرکت مهندسی طرح و توسعه راهبرد انرژی   :مشاور مهندسی
 جزیره قشم   :محل پروژه
Inter connecting Piperacks between Oil
Production Plant and Hengam Gas Refinery.
The Piperacks will transfer all Process,
utility & flare lines between two plants.
The length of piperack is almost 400 meters.
  :محدوده کاری
Interconnecting Piperacks
  :رده تخصصی
مهندسی تفصیلی و خرید و تهیه نقشه ­های As-built
  :خدمات انجام شده
6000       :برآورد نفر- ساعت
خاتمه یافته   :وضعیت پروژه