خدمات مهندسی و طراحی تفصیلی ایستگاههای کنترل فشار و اندازه گیری

طرح خط لوله ششم سراسری گاز

   

خدمات مهندسی و طراحی تفصیلی ایستگاههای کنترل فشار و اندازه گیری طرح خط لوله ششم سراسری گاز   :پروژه
شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران
  :کارفرما
   شرکت مدیریت طرحهای صنعتی نفتانیر   :پیمانکار اصلی
   شرکت مدیریت هیربدان   :مدیر طرح
شرکت مهندسی طرح و توسعه راهبرد انرژی   :مشاور مهندسی
    خرمشهر
  :محل پروژه
    50 MMSCMD    :محدوده کاری
 ایستگاههای کنترل فشار و اندازه گیری   :رده تخصصی
 مهندسی تفصیلی و خرید   :خدمات انجام شده
 20000   :برآورد نفر- ساعت
 در حال انجام
  :وضعیت پروژه