مهندسی تفصیلی و مهندسی خرید نوسازی سیستم آتش نشانی
مجتمع نفتی دریایی سلمان در خلیج فارس 

   

مهندسی تفصیلی و مهندسی خرید نوسازی سیستم آتش نشانی مجتمع نفتی دریایی سلمان در خلیج فارس
  :پروژه
 شرکت نفت فلات قاره ایران   :کارفرما
  شرکت مارون سازه   :پیمانکار اصلی
 شرکت مهندسی طرح و توسعه راهبرد انرژی   :مشاور مهندسی
 خلیج فارس   :محل پروژه
 مهندسی کارگاهی و تهیه مدارک As-built،تایید مدارک مهندسی،انجام خدمات مهندسی عمومی، عملیات نقشه برداری خطوط لوله آتش نشانی و سایر متعلقات، مهندسی پایه  مهندسی خرید          :محدوده کاری
سیستم آتش نشانی دریایی   :رده تخصصی
مهندسی پایه و تفصیلی (همه بخشها) و تهیه نقشه­ های As-built       :خدمات انجام شده
15000           :برآورد نفر- ساعت
خاتمه یافته   :وضعیت پروژه