مهندسی تفصیلی و مهندسی خرید نوسازی سیستم آتش نشانی
مجتمع نفتی دریایی سلمان در خلیج فارس 

   

  مهندسی تفصیلی و مهندسی خرید نوسازی سیستم آتش نشانی مجتمع نفتی دریایی سلمان در خلیج فارس
  :پروژه
 شرکت نفت فلات قاره ایران     :کارفرما
  شرکت مارون سازه    :پیمانکار اصلی
 شرکت مهندسی طرح و توسعه راهبرد انرژی     :مشاور مهندسی
 خلیج فارس     :محل پروژه
---   :محدوده کاری
 سیستم آتش نشانی دریایی   :رده تخصصی
  مهندسی پایه و تفصیلی (همه بخشها) و تهیه نقشه­ های As-built       :خدمات انجام شده
  15000           :برآورد نفر- ساعت
  خاتمه یافته   :وضعیت پروژه