پروژه احداث تلمبه خانه شماره 5 خط لوله 42 اینچ انتقال نفت خام گوره / جاسک

   

 احداث تلمبه خانه شماره 5 خط لوله 42 اینچ انتقال نفت خام گوره / جاسک      :پروژه
شرکت مهندسی و توسعه نفت
  :کارفرمای اصلی
مشارکت پایندان / شرکت مهندسی طرح و توسعه راهبرد انرژی   :EPC پیمانکار
استان هرمزگان واقع در 8 کیلومتری شرق شهرستان سرخون    :محل پروژه
  یک میلیون بشکه در روز 
  :محدوده کاری
 ایستگاه پمپاژ   :رده تخصصی
 مهندسی تفصیلی، مهندسی خرید و مهندسی کارگاهی    :خدمات انجام شده
 80 هزار نفر ساعت    :برآورد نفر- ساعت
 در حال انجام
  :وضعیت پروژه