پروژه احداث تلمبه خانه شماره 5 خط لوله 42 اینچ انتقال نفت خام گوره / جاسک

   

احداث تلمبه خانه شماره 5 خط لوله 42 اینچ انتقال نفت خام گوره / جاسک      :پروژه
شرکت مهندسی و توسعه نفت   :کارفرمای اصلی
مشارکت پایندان / شرکت مهندسی طرح و توسعه راهبرد انرژی   :EPC پیمانکار

استان هرمزگان واقع در 8 کیلومتری شرق شهرستان سرخون

  :محل پروژه
 یک میلیون بشکه در روز 
  :ظرفیت
ایستگاه پمپاژ   :رده تخصصی
مهندسی تفصیلی، مهندسی خرید و مهندسی کارگاهی    :خدمات انجام شده
80 هزار نفر ساعت   :برآورد نفر- ساعت
در حال انجام   :وضعیت پروژه