پروژه عملیات تکمیلی تاسیسات تقویت فشار گاز ارسنجان / خیرگو

   

 پروژه عملیات تکمیلی تاسیسات تقویت فشار گاز ارسنجان / خیرگو     :پروژه
شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران  
  :کارفرما
شرکت فرآیندسازان     :مجری طرح
شرکت فنی و ساختمانی سکاف / شرکت مهندسی طرح و توسعه راهبرد انرژی     :EPC پیمانکار
 استان فارس   :محل پروژه
  110MMSCMD  
  :محدوده کاری
 ایستگاه تقویت فشار گاز   :رده تخصصی
 مدیریت طرح و نظارت کارگاهی     :خدمات انجام شده
 50 هزار نفر ساعت    :برآورد نفر- ساعت
 در حال انجام
  :وضعیت پروژه