پروژه عملیات تکمیلی تاسیسات تقویت فشار گاز ارسنجان / خیرگو

   

 پروژه عملیات تکمیلی تاسیسات تقویت فشار گاز ارسنجان / خیرگو    پروژه:
شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران  
 کارفرما:
شرکت فرآیندسازان    مجری طرح:
شرکت فنی و ساختمانی سکاف / شرکت مهندسی طرح و توسعه راهبرد انرژی    پیمانکارEPC:
 استان فارس  محل پروژه:
110MMSCMD  
 محدوده کاری:
 ایستگاه تقویت فشار گاز  رده تخصصی:
 مدیریت طرح و نظارت کارگاهی    خدمات انجام شده:
50.000   برآورد نفر- ساعت: 
 در حال انجام
 وضعیت پروژه: