مهندسی پایه و مهندسی تفصیلی بخشهای فرآیند، ایمنی و ابزاردقیق نوسازی و بازسازی سکوهای فروزان در خلیج فارس   

Foroozan 2

مهندسی پایه و مهندسی تفصیلی بخشهای فرآیند، ایمنی و ابزار دقیق نوسازی و بازسازی سکوهای فروزلن در خلیج فارس    :پروژه
 شرکت نفت فلات قاره ایران   :کارفرما
  شرکت ناردیس / شرکت راهبردهای هوشمند   :پیمانکار اصلی
 شرکت مهندسی طرح و توسعه راهبرد انرژی   :مشاور مهندسی
 خلیج فارس   :محل پروژه
بررسی مهندسی پایه و مهندسی تفصیلی ( بخشهای فرآیند، ایمنی، برق و ابزار دقیق) :حیطه کاری
50,000 BPD Crude   :ظرفیت
نفت و گاز دریایی (نوسازی و افزایش)
  :رده تخصصی
 بررسی مهندسی پایه و مهندسی تفصیلی(بخشهای فرآیند،ایمنی،برق و ابزاردقیق)   :خدمات انجام شده
22000   :برآورد نفر- ساعت
خاتمه یافته
  :وضعیت پروژه