مهندسی پایه و مهندسی تفصیلی بخشهای فرآیند، ایمنی و ابزاردقیق نوسازی و بازسازی سکوهای فروزان در خلیج فارس 

   

 مهندسی پایه و مهندسی تفصیلی بخشهای فرآیند، ایمنی و ابزار دقیق نوسازی و بازسازی سکوهای فروزلن در خلیج فارس    :پروژه
 شرکت نفت فلات قاره ایران     :کارفرما
  شرکت ناردیس / شرکت راهبردهای هوشمند    :پیمانکار اصلی
 شرکت مهندسی طرح و توسعه راهبرد انرژی     :مشاور مهندسی
 خلیج فارس     :محل پروژه
50,000 BPD Crude   :محدوده کاری
  نفت و گاز دریایی (نوسازی و افزایش)
  :رده تخصصی
 بررسی مهندسی پایه و مهندسی تفصیلی(بخشهای فرآیند،ایمنی،برق و ابزاردقیق)   :خدمات انجام شده
  22000   :برآورد نفر- ساعت
 خاتمه یافته
  :وضعیت پروژه